spot_img

Jak postupovat při vydržení nemovitosti

Ostatní právě čtou

Donedávna nabytí vlastnického práva vydržením oficiálně potvrzovali notáři tím, že vydali osvědčení o vydržení. Od května letošního roku se kompetence potvrdit vydržení přesunula na soudy. Jak postupovat, aby bylo vaše vlastnické právo evidováno v listu vlastnictví, nám vysvětlila JUDr. Veronika Michalíková z advokátní kanceláře AKMV.

V květnu 2021 došlo ke změně právních předpisů týkajících se vydržení nemovitosti. Neměnily se však podmínky vydržení, ale pouze způsob, jakým se pro právní účely potvrzuje, že k vydržení došlo. Oficiální potvrzení, že k vydržení došlo, potřebujete především v případě, že chcete, aby bylo vaše vlastnické právo k nemovitosti evidováno na listu vlastnictví. Veronika Michalíková z AKMV advokátní kancelář s.r.o. nám přiblížila, jak můžeme nemovitost vydržet a jak následně dosáhnout, aby bylo vydržení oficiálně potvrzeno soudem.

Kdy můžeme nemovitost vydržet
Podmínky vydržení upravuje Občanský zákoník, který uvádí „Oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držení po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deset let, jde-li o nemovitost.“ Jaké další podmínky jsou nutné, abyste nabyli vlastnické právo k nemovitosti vydržením, jsme řešili v předchozím článku. Uvedli jsme také příklady, co vše zahrnuje dobromyslná držba nemovitosti. Původně nabytí vlastnického práva vydržením oficiálně potvrzovali notáři tím, že vydali osvědčení o vydržení. Od května letošního roku se kompetence potvrdit vydržení přesunula na soudy.

Návrh na soud a námitky
Pokud si chcete zajistit oficiální potvrzení o tom, že jste vydržením nabyli vlastnické právo, musíte podat návrh na soud podle místa, kde se nachází nemovitost. V návrhu je třeba popsat skutečnosti, ze kterých vyplývá, že jste splnili podmínky vydržení a doložit důkazy, které to potvrzují. Pokud je to nutné, může vás soud později vyzvat k doložení dalších důkazů.

Pokud přezkum návrhu nasvědčuje, že podmínky vydržení byly splněny, vyzve soud osoby určené v zákoně (osoby, jejichž práva mohou být vydržením dotčena), aby uplatnily námitky. V námitce je třeba uvést, jak by byla vydržením dotčena práva osoby, která vydržení namítá, skutečnosti vyvracející splnění podmínek vydržení a podobně. Skutečnosti v námitce je také třeba doložit důkazy.

Za návrh na zahájení řízení o potvrzení vydržení zakotvuje zákon soudní poplatek ve výši 99,50 EUR.

Pokud nebyl návrh na zahájení řízení zamítnut, vydá soud usnesení o potvrzení vydržení. Usnesení o potvrzení vydržení soud vydá iv případě, že uplynula lhůta k podání námitek a žádné námitky nebyly podány nebo jestliže podané námitky byly odmítnuty.

Jak mohou dotčení protestovat
Vydal-li soud usnesení o potvrzení vydržení a někdo se jím cítí dotčen na svých právech, může se bránit podáním žaloby. V takovém případě však musí dokázat, že existují skutečnosti v jeho prospěch, které bez vlastní viny nemohl uplatnit již námitkami před vydáním usnesení o potvrzení vydržení.

Pokud někdo získá vlastnické právo od osoby, které bylo pravomocně potvrzeno vydržení, přiznává mu zákon stejnou ochranu, jako v případě nabytí nemovitosti od vlastníka. Avšak v případě, že by nabyvatel nebyl v dobré víře, byl by povinen vydat nemovitost oprávněnému vlastníkovi a následně by měl právo požadovat od vydržitele případnou náhradu škody.

- Advertisement -PR články
- Advertisement -udalosti

Další články autora

- Advertisement -udalosti