spot_img

Jak vyřídit přechodný pobyt?

Ostatní právě čtou

Odchod na vysokou školu, stěhování za prací či dočasná změna působiště, to jsou jen některé z důvodů využívání přechodného pobytu. Ať je důvod jakýkoli, občana měnícího bydlení čeká přihlášení k přechodnému pobytu a všechny úřední kroky, které se s tímto úkonem spojují.

Co je přechodný pobyt a kvůli čemu se přihlašuje?

Za přechodný pobyt se považuje každé dočasné bydliště, kam se obyvatel stěhuje za účelem bydlení, ale jeho trvalý pobyt zůstává nezměněn. Jen na Slovensku jej využívají tisíce lidí, kteří dočasně změnili místo bydlení kvůli práci, studiu, výzkumné nebo tvůrčí činnosti či kvůli nějakým osobním důvodům. Jelikož na nové adrese pobývají delší dobu, přihlášení k přechodnému pobytu jim usnadní přebírání pošty, hrazení šeků či vyřizování některých administrativních záležitostí. Přechodný pobyt se ohlašuje i kvůli místním daním a jiným úředním či evidenčním záležitostem.

Přihlášení k přechodnému pobytu vyplývá ze zákona

Ohlášení nového přechodného pobytu vyžaduje i aktuálně platná legislativa. Jeho definici a zákonným povinnostem při ohlašování přechodného pobytu se věnují jednotlivé paragrafy zákona o hlášení pobytů občanů SR a rejstříku obyvatel SR. Podle aktuálního znění tohoto zákona je přechodný pobyt definován jako pobyt občana mimo místo trvalého pobytu, kde se dočasně zdržuje více než 90 dní. Do skupiny těchto občanů patří Slováci, kteří se dočasně stěhují v rámci Slovenska, i občané zahraničních států, kteří sem přišli za prací nebo studiem. Obě skupiny absolvují postup přihlášení k přechodnému pobytu způsobem, jaký definuje uvedený zákon.

V jaké budově může být přihlášen přechodný pobyt?

 • budova nebo její vybraná část musí být označena soupisným číslem
 • pokud objekt nemá soupisné číslo, potřebné je alespoň orientační číslo
 • objekt, kde se přihlásí přechodný pobyt, musí být obytnou budovou
 • přechodný pobyt lze přihlásit iv rekreační nemovitosti
 • povoleny jsou také ubytovací zařízení nabízející ubytování

Jak a kde probíhá přihlášení k přechodnému pobytu?

Pokud budova, ve které má vzniknout nový přechodný pobyt, splňuje požadovaná kritéria, obyvatel může přistoupit k přihlášení přechodného pobytu. To se provádí v tvz. ohlašovně, kterou je městský nebo obecní úřad. V Košicích a v Bratislavě jsou ohlašovny zřízeny na místních úřadech spadajících pod příslušné městské části. Ohlašovatel přechodného pobytu vyplní na příslušném městském, obecním nebo místním úřadě přihlašovací lístek, který poslouží jako žádost o přechodný pobyt. V přihlašovacím lístku uvede všechny požadované údaje a spolu s přiloženými doklady je předá pracovnici v ohlašovně. Ta překontroluje přihlašovací lístek i přiložené dokumenty a po ověření údajů přihlásí nový přechodný pobyt.

Co všechno má obsahovat žádost o přechodný pobyt?

 • údaje o žadateli, který bude užívat přechodný pobyt
 • uvedení přesné adresy místa přechodného pobytu
 • informaci o přesném datu začátku přechodného pobytu
 • informaci o odhadované době trvání přechodného pobytu
 • přiložené doklady potřebné k přihlášení přechodného pobytu

Doklady potřebné k přihlášení k přechodnému pobytu:

 • občanský průkaz, resp. platné potvrzení o občanském průkazu
 • cizinci žádající o přechodný pobyt v ČR předkládají cestovní pas
 • v případě přihlášení nezletilé osoby je předkládán její rodný list
 • list vlastnictví nebo platné rozhodnutí o povolení vkladu do katastru
 • v případě přihlášení právnické osoby se předkládá nový výpis z OR
 • písemné potvrzení vlastníka budovy o souhlasu s přihlášením žadatele k přechodnému pobytu

Kdy není vyžadováno písemné potvrzení vlastníka:

 • je-li žadatelem vlastník nebo spoluvlastník předmětné nemovitosti
 • je-li žadatelem o přihlášení k přechodnému pobytu manžel/ka vlastníka
 • přihlašuje-li se na přechodný pobyt nezaopatřené dítě vlastníka
 • má-li žadatel zřízeno věcné břemeno nebo jiné právo užívat budovu
 • potvrdí-li vlastník souhlas s přihlášením žadatele osobně v ohlašovně

Přihlášení k přechodnému pobytu za samotného žadatele

Přihlášení v ohlašovně nemusí vyřizovat pouze samotný žadatel o přechodný pobyt. Současná legislativa umožňuje vybavit celý úřední úkon i osobám, které žadatele zastupují. Takové osoby však potřebují disponovat zmocněním s úředně ověřeným podpisem žadatele, který má být přihlášen k přechodnému pobytu. Pokud se přihlášení vyřizuje pro nezletilé dítě nebo osobu zbavenou způsobilosti, resp. s omezenou způsobilostí, přihlásit ji může pouze zákonný zástupce nebo opatrovník.

Jaké jsou správní poplatky za přihlášení k přechodnému pobytu

Za přihlášení k přechodnému pobytu v ohlašovně žadatel nezaplatí nic. Tento administrativní úkon je v současnosti zdarma. Čeká jej však jeden výdaj, kterým je poplatek za vydání potvrzení o přechodném pobytu. Vydání takového potvrzení je momentálně zpoplatněno částkou 5 €. Pokud žadatel nepožaduje jiné administrativní úkony, uvedený poplatek bude jediný, který ho v rámci přihlašování přechodného pobytu čeká.

Přihlášením přechodného pobytu úřední úkony žadatele nekončí. Další krok ho čeká při předčasném ukončení přechodného pobytu. Pokud z místa dočasného bydlení odchází ještě před uplynutím předpokládané doby trvání přechodného pobytu, kterou udal v přihlašovacím lístku, měl by tuto změnu ohlásit příslušnému městskému nebo obecnímu úřadu. Předčasné ukončení přechodného pobytu může za něj ohlásit i vlastník nemovitosti.


Nechte svou kariéru růst. Nabídka zaměstnání referent úřadu zde!


- Advertisement -PR články
- Advertisement -udalosti

Další články autora

- Advertisement -udalosti